FASTPRESS.org
شماره صفحه
آیا می‌دانیدهر كس مي‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضايي حق خود را با ارسال اظهار نامه از ديگري مطالبه كند؟

مطابق ماده 156آیین دادرسی مدنی - هركس مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه موعد مطالبه‌رسيده باشد. به‌طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه ر

آیا می‌دانید؟ در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضايي مي‌توانيد براي برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيد؟

مطابق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی:خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌ب

آیا می‌دانیدادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست؟

مطابق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی:ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي‌شود:


1 - مطا

ایا میدانید در پرونده های کیفری چه کسانی حق درخواست تجدیدنظرخواهی رادارند؟

مطابق ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی:

الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.

قانون تجارت

دریافت فایل

نظریه مشورتی در خصوص میزان تقصیر درتصادفات رانندگی

سؤال

با لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رای وحدت رویه به شماره ۷۱۷ مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و

نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری

سؤال

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده ۱۰ قانون تشک

نظریه مشورتی در خصوص ادله اثبات دعوی

سؤال

۱. آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارند؟

سوال:

. آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) از سوی دادگاه ا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرقا مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساسا قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد.

&n