حق کاوان

FASTPRESS.org
امکان تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه

امکان تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه
براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي افتادند، متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع ميکردند.شوراي عالي ثبت احوال دستورالعملي را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاملاً حذف شده است.


اين درخواستها در کميته ويژهاي با عنوان «کميته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکيل شده، رسيدگي ميشود و در صورتي که مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت ميشود.
برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام
-تغيير نامهاي کماقبال با فراواني کم به نامهاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغيير نام است.
-اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امکان تغيير آن به نامهاي مناسب ايراني وجود دارد.
-همچنين تشکيل کميته مشورتي نام در 31 استان کشور، که اعضاي آن را هيأت علمي دانشگاهها با مدارک تحصيلي دکتراي زبانشناسي و ادبيات فارسي که با ويژگي قوميتهاي مختلف در استانهاي خاص آشنا هستند، تشکيل ميدهند.

 بازگشت