حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی در خصوص الزام خوانده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی توأمان

سؤال
آيا قبل از تنظيم صورتمجلس، به فرض كه يكي از خواسته هاي خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفكيكي از اداره ثبت اسناد و املاك باشد آيا مي توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پايانكار از شهرداري و اخذ صورتمجلس تفكيكي از اداره ثبت و سپس تنظيم سند به نام خواهان نمود؟


نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اينكه صدورحكم الزام به تنظيم سند رسمي يك آپارتمان از يك مجموعه منوط به اينست كه آپارتمان مذكور به طريق رسمي تفكيك شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراين چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكي و اخذ پايان كار شهرداري باشد، دادگاه بايد براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پايان كار و تفكيك نيز مبادرت به صدور رأي نمايد

 بازگشت