حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی در خصوص خروج طفل از کشور

سؤال
١ با توجه به ماده ٤٢ قانون حمايت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ١٨ سالگي آيا كماكان قانون گذرنامه در خصوص خروج از كشور حاكم است؟
٢ درصورتيكه پدر قصد خروج از كشور فرزندش را داشته باشد آيا مادر يا ساير اشخاص در ماده ٤٢ ياد شده حق ممنوعالخروج كردن طفل از كشور را دارند يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
۱ در خصوص فرزنداني كه به سن بلوغ شرعي رسيد هاند ولي هنوز به سن رشد (هجده سالگي) نرسيده اند، مقررات قانون گذرنامه اكميت دارد.
۲ مادر يا شخص ديگري كه به حكم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، مي تواند نسبت به ممنوع الخروجي فرزند اقدام كند تا ولي قهرينتواند بدون رضايت ايشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نمايد.

 بازگشت