حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرقا مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساسا قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد.

 جواب- منطور از حکم طلاق مذکور درماده 33 قانون حمایت خانوده مصوب 1391/12/1 باتوجه به مواد 26و33و34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است وشامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد ، هیچ گاه به گواهی مذبور حکم طلاق اطلاق نکرده است و در ماده 34 مبدا مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن راای دانسته ولی در ماده 33 مبدا مدت اعتبارحکم طلاق را از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضا مهلت فرجام خواهی قرار داده است.

 بازگشت