حق کاوان

FASTPRESS.org
نطریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2-در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود

آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یاحکم به طلاق بدهد؟

(توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق وثبت واقعه طلاق می باشد واصول دادرسی حکم می کند که نهایتا خوانده محکوم به امر می گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی الواقع زوجه به وکالت از زوجه به وکالت از زوج در جهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟

صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق

جواب- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید.

 بازگشت