حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی اداره کل قوه قضاییه

سوال- با عنایت به مواد 382 و 554 چنانچه قاتل مردی از اقلیتهای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟

جواب- با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد

 بازگشت