حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سؤال
١ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوعالخروجي موضوع ماده ١٧ قانون فوق در مورد متهماني كه مبادرت به حمل و نگهداري يا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهاي خارجي مينمايند از چه نوع مجازاتي ميباشند؟ مجازات اصلي بوده يا تكميلي؟ و چنانچه تكميلي است تكميلي اختياري است يا الزامي؟
٢ با توجه به پاسخ سؤال قبل آيا امكان تعليق و تخفيف و تبديل آنها وجود دارد يا خير؟

مجازات ضبط خودروي حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده ١٠ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتي است؟ مجازات اصلي يا تكميلي؟ تكميلي اختياري يا الزامي؟ يا اينكه ماهيت ديگري دارد؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
۱و ۲ مجازاتي كه براي ارتكاب جرايم در قانون پيش بيني شده و دادگاه مكلف به ذكر آن در حكم است، مجازات اصلي محسوب مي شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محكومان موضوع ماده ۱۷ قانون
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحي ۱۳۸۹ ) در زمره مجازات اصلي نيست و مجازات تكميلي الزامي است كه رعايت آن الزام قانوني است و قابل تبديل، تخفيف و تعليق نيست. ضمناً متذكر مي گردد
مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن بايد توسط دادگاه معين گردد.
۲ ضبط خودرو موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحي ۱۳۸۹ ) از جمله مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ است. النهايه اعمال
مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده مذكوردر اختيار دادگاه است، اما ضبط وسايل نقليه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهاي تكميلي الزامي است.

 بازگشت