حق کاوان

FASTPRESS.org
استناد وكلاء و قضات محترم به آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور كه بدون سير مراحل قانوني در رسانه ها و مطبوعات درج مي شود معتبر نيست

درمورخ 93/8/20 جلسه وحدت رويه ديوان عالي كشوربرگزارگردید مبنی بر اینکه استناد وكلاء و قضات محترم به آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور كه بدون سير مراحل قانوني در رسانه ها و مطبوعات درج مي شود معتبر نيست.

بنا به گزارش اداره روابط عمومي و تشريفات ديوان عالي كشور و با تاکید رئيس ديوان عالي كشور بر اين نكته كه بعضاً‌ مشاهده مي شود متن رأي هيات عمومي ديوان عالي قبل از امضاء كليه  قضات شركت كننده در جلسه بصورت غير قانوني در اختيار بعضي از رسانه ها، سايت هاي خبري قرار مي گيرد و بعضاً مورد استناد قضات و وكلا مي شود كه اين كار و اين اقدام محمل قانوني ندارد و نمي تواند مستند قانوني قرار گيرد.

حضرت حجه الاسلام و المسلمين كريمي تاكيد كرد :آرائي كه از سوي هيات عمومي صادر مي شود چه اصراري و یا وحدت رويه مي بايستي مسير قانوني خود را طي نموده و ممكن است تغييراتي در متن آن ايجاد شود و همه اين موارد مي بايستي به تاييد كليه قضات محترم ديوان عالي برسد كه النهايه توسط اداره كل وحدت رويه چاپ و در اختيار عموم علاقمندان قرار مي گيرد لذا استناد وكلاء و قضات محترم  به آراء  هيات عمومي اعم از اصراري و وحدت رويه كه بدون تاييد ديوان عالي كشور در بعضي رسانه ها و مطبوعات درج مي شود از لحاظ  قانوني معتبر نيست .

 بازگشت