حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به قاچاق کالا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/93/1658 -93/7/14 :کالای قاچاق و تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شودسوال

آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

1و2ـ طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.

 

 

 بازگشت