حق کاوان

FASTPRESS.org
قاعده تعدد جرم در جرایم مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳هیأت عمومی دیوان عالی کشو

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک ٬مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها لازم الاتباع است.

 بازگشت