حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی در ارتباط با جایگزینی جزای نقدی در مقام تقلیل حبس

حبس تقلیل یافته قابل تبدیل به جزای نقدی نمی باشد.

سؤال
با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیش بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم می تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

نظریه شماره۱۶۳۶/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه براساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.
 بازگشت