حق کاوان

FASTPRESS.org
ایا میدانید در پرونده های کیفری چه کسانی حق درخواست تجدیدنظرخواهی رادارند؟

مطابق ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی:

الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.


ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

(البته بندج با نسخ ماده 326و تبصره های آن نسخ ضمنی شده است.

 بازگشت