حق کاوان

FASTPRESS.org
شرط نکاح با دختر باکره

ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدر است و اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد، می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.

 بازگشت