حق کاوان

FASTPRESS.org
خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه، اختيارى است براى يكي از طرفين عقد معوض كه عقد نسبت به قسمتى ازموضوع عقد صحيح و نسبت به قسمتي باطل از كار در مى آيددر اين صورت به موجب آن اختيار او مي تواند عقد را نسبت به قسمت صحيح فسخ كند، مثل اينكه شش دانگ خانه اى را بخرد بعد معلوم شود سه دانگ آن ملك بايع (فروشنده) نبوده است. اگر از فسخ صرفنظر كند، نسبت به قسمت باطل، حق استرداد عوض را خواهد داشت، همچنین خیار تبعض صفقه، وقتی حاصل می شود که عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت که بیع را فسخ یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل است ثمن را استردادکند.

 بازگشت