حق کاوان

FASTPRESS.org
حق رجوع در طلاق بائن

هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد 1.طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد، 2.طلاق زن یائسه، 3.طلاق خلع و مبارات (یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق، مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد)، 4. سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود.

 بازگشت